Fundusze unijne na założenie firmy

imagesOsoby podejmujące się założenia jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość pozyskać dodatkowe środki pochodzące z funduszy unijnych. Finanse mogą być uzyskiwane w formie dotacji lub mikropożyczek. Dotacje są w formie bezzwrotnej, natomiast mikropożyczki na korzystniejszych niż normalne warunkach. Uzyskiwane mogą być na założenie firmy jak i na jej rozwój w trakcie prowadzenia. By uzyskać dotacje lub mikropożyczki należy złożyć wnioski do określonych podmiotów.

Kto może uzyskać pomoc finansową z funduszy unijnych?

Na założenie firmy fundusze unijne pozyskać mogą osoby fizyczne mające zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i osoby pełnoletnie. Istnieją czasem również warunki, które określone są w ogłoszeniach o konkursach na dofinansowanie, zamieszczonych na stronach na przykłąd na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Warunki dotyczą na przykład uzyskania określonego wieku, posiadania statusu bezrobotnego, płci, bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy czy pochodzenia z obszarów wiejskich.

Z jakich funduszy można uzyskać pomoc na rozpoczęcia działalności?

Istnieją 2 takie fundusze:

  1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w Priorytecie 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, w działaniu: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

  2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w Priorytecie 8: Regionalne kadry gospodarki, w działaniu: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w poddziałaniu: 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Celem tego pierwszego jest dążenie do rozwoju w dziedzinie samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości. Celem drugiego dążenie do rozwoju przedsiębiorstw w regionie.

Od czego zacząć?

Początkowym etapem do uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych jest znalezienie instytucji, która zajmuje się funduszami unijnymi i udzielaniem dotacji. Istotne jest wybranie odpowiedniego programu operacyjnego, z którego planowane jest ich uzyskanie. Należy uzyskać informacje o ogłoszeniach przeprowadzanych rekrutacji. Instytucje takie można znaleźć w punktach konsultacyjnych i informacyjnych, do których nr telefonów podane są na stronach takich jak na przykład: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/. Informacje można także znaleźć również na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy. Następnie zaś trzeba odbyć szkolenie z zakresu marketingu i przedsiębiorczości. Kolejnym krokiem w drodze do uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku. Powinien być on złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub Urzędzie Marszałkowskim – właściwym miejscowo dla danego województwa. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające założenie firmy oraz potwierdzające zakończenie szkolenia.

Dzięki skorzystaniu ze środków z funduszy unijnych można uzyskać do 85% dofinansowania.

Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać w kwocie od 20 000 zł do 40 000 zł. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może prowadzić działalności gospodarczej przez 12 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku. Oprócz złożenia kompletnego, poprawnego wniosku beneficjent, a więc osoba starająca się o dofinansowanie, zobowiązana jest do odbycia szkoleń.